早稲田大学図書館所蔵 江戸ハルマ(蘭和辞書)全文画像
※各見開きページの最初の語句を一覧しております。クリックすると詳細情報が表示されます。
※このデータベースは、平成16年度科学研究費補助金 研究成果公開促進費により作成されました。

第1冊 第2冊 第3冊 第4冊 第5冊 第6冊 第7冊 第8冊 第9冊 第10冊 第11冊 第12冊 第13冊
CDEF HJI LMN PQR UV XYWZ
表紙 表紙 表紙 表紙 表紙 表紙 表紙 表表紙 表表紙 表表紙 表表紙 表表紙 表表紙 
序文 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 白紙 
序文 baaden cabaan gaa,zie,gaan ha kaa laa O paai stokgoederen t zamenloopen uisklinker waa 
abboek baalie.zie balie calangeeren op zee gaan haagdoorn kaakmes laadstok orh armen mijlpaal een lang s taai een vaalkleed waagen 
aalbes,of aalbezie baardmannetjes capitulatie gaaping haalen kaap slappe laarzen oestereeter paaren sabbath taaiheid westvaarder waale kerk 
aaltolletie babelery cascade gagel haantje kaarsongel laat my dat voor dien prijs zoenoffer paardekam sakrament taalrijk vaarsen maaken waaron 
aanbesterven bak van eene fontein celadon koleur galm een oude haat kaasjeskruid labbeyen ofte paardshair sanctinne taartkoek vaartuig waarde vriend 
aanblaazen bakkerstorf chocolaat gantschelijk niet hagelagtig kaay galgeladder olien paddestoel sassafrasboom tabbert vader waardschap 
aanbrenger baldadiglijk cierperk garenkoper hairig kaers lakei oliphant pagterspel scha schuimtafel vaderschap waarschijnlijk 
aandraagen balseming cirkel gastery hakbord kakkemik een lakensergien hemork omarbeiden pakmand schaaking tafelsprei B vald waayer 
aaneenbrengen bandolier clavecimde gauwdievery half paard kalefateren lammeren omdragt pampernoelje schaamelijk talmagtig de vallende ziekte wafelwijf 
aangaade die schrften banketteerder colombijn-koleur gebaat halsv?iend kalfsvoeten het land mestenj omgeboord pand schaapepens botertanden van werke wagenas 
aangedrongen bardezaan competent gebeeld kaphamer kallemoer lapland omgejaagd panvisch een beugelschaar taneit van naby wagenweg 
aangehoud barvoets concordantie gebiggelt van langer hand kamenier landewaart omgeschreeven parel schaaveling tappeling luizevanger naar iemand wagten 
aangelokt bastaardkoper contraboek houden gebloemd handeuvel kunstkamer het landmeeten omgevallen partydig schaduwagtig herderstas vast wakkeraan 
aangeprikkeld beamenen correspondent geboord handpaard weeskamer landsmaak omgorden passagiegeld penneschagt te drie uur vasthegten walgelijkheid 
aangesloten bedaard cubis gebouw handzaam kammeling landzwerver omkeering een oesterpastei een schalkagtig mensch te weinig asvat walvischtraar 
aangetimmert beddeelaken daad gebrekkelijk hansbeeker eene tinne kan een langmoedig man omloopen patroon schandgewaad te lande dienen vattelijk wandelen 
aangeworpen bedeeld daaging gebronst harde spijs kaneelkoekje marslantaarn omschanssen peep een scharlakense rok te vondeling veede wangen 
aanhaalen bederven daarentegen gecijeert hardroofdig genaaide kant de laplandsche taal luttig omspringen pees schatting teefje veel waters wanlustigheid 
aanhooren bedilling dadel gedans ziedharing kantwerk lassen omtuimelen pekbroek scheefheid teenrijs veelvoetig want 
aankleeven bedreet op zyn dagen komen brui oftsgedigt harpy kapitein lasterdaad omwandelen pelgrimsmantel zijne scheenen stooten teerquast veers wapenkreet 
aanlanding bedroog dagwagt gedommel der bijen hartelijk kapstok de latijnen omzigtiglijk pennekonst scheepsbouw tegenberigt vegtenderhand in de wan brengen 
aanleiding bedwelmtheid postdag gedraalt hartshoorn karkant.of carquant lauwerboom onaanspreekelijk bierpens scheepsvolk tegengestreefd kalpsvel warmoes kooken 
aanmaatigen beeedigen dakdrop gedruilt haveloos karsaai ledebreuk onagtzaamheid peperen scheering tegenmuur veldcipres waschketel 
aanneemeling standbeeld damberd geduwt hazelhoen moffekas lediggang onbedeest drukpers boedelscheiding tegenstreever veldrat wassend water 
aanporring ruggebeen hy is wyzer dan ik geelagtig heel,heele,byv kasteleinschap leelijk ontemmeyk laken perssen meloenschel tegenwind vendring springend water 
aanregten beestig dansrey ge ergert heen katoendraad leengeld onbehaaglijk peterseli engelsche schelleeg tekenaar vensterwerk kosfiwater 
aanrollen beezigheid dartien het geestelijk regt landheer keel leepoogig onbeklad philosooph schendelijkheid telg veraqgepelaat bakwater 
aanslaan begenadigen dauwel te verstaan geeven heerlijkheid keer.zie beur leeraarschap onbeleefdheid pijl schenkenschans tempeldeur verantwoorder waterdam 
aanstaan begraazen deegbrok gefnuikt heet maaken keeten leerling onbepekt minnepijn schepper ten dien einde verbastering watergroeve 
aanstoppen behaagelijk deelgenootschap gegeeuw heide keizers gebod leet onberoemd tonteinpijp schermschoen tenten opstaan ander verbetering waterluis 
aantellen beheert een deftig gelaar gegoten heiligavond spijskelder leezen onbeschoten pik scherpzinning ter regter tijd verblaazen watertanden 
aanvaarden behooren dekenschap gegruwelt heimelijk kemel legerkost onbesmet pimpelmees musketscheut tesch verbluifing vlaswebbe 
aanvlotten bejaard demoedig gehart het hek sluiten kerf legger onbesuisdelijk pintsglas geld schieten thans verbouwen wederbijten 
aanwezend bekeerder der gehekelt helder kerkelijk lek zyn onbevaarbaar pisbeziender schifting thien zout verbriyzelen wedergekeerd 
aanzien bekkeneel dertig gehinnikt helper kerkkroon lekwijn onbevrozen water een pistool lossen schijheiligheid tienderhande Verdagt wederhouden 
aapespel beklijven dengd gehort hemelsch kermis lenden onbezabberd plaat schikkelijk tijberstroom zig verdemoedigen wederslag 
aardrijk bekoomeliik voordeur gejangel hengzel spaansche kerssen lepelaar onbezwooren drilplaats schilderagtig leventijd verdierg of verderf wederstreever 
aartspriester bekrijten diamanthaak geitenmelker herberging kervel lessenaar ondaad plaat of plaaten schildwagthuije leertijd verdonkerd weduwlijk 
abedordetjn belagchelijkheid diefijzers gekakt herdaan visketel lettergieter van onder plankje schimmelkleur tijd voeging verdraagen ruim weegen 
acht toou beleenen dienst gekeelt herhaald ketting letterzetter onderbuik platbodemde schuiten schink til verdringen weekelijk 
achterdeelig beleidster diepgaan gekidst herkomen voorkeuken levendigheid ondergedoken plegt schipbek timmerwerf verdiuistering der zonne weeldrig 
achterhocuding belijdenis dierte geklap van een deur hermaaning keurlingen levering ondergeschooven pleithof schitteren tinteling verdweenen stil weer 
achterom, byw beloop van een schip puntdigi geklonterdbloed herperssen kieken leurwerk ondergraaven medepligtig schoenaatrekker toe verffening weergee ven 
achteruit slaan bemeten dijkaadje gekniest hersnijden sterrekijker kannelid onderhuuring plokenning schoffel toedigten verofeyen weerschijnen 
achthoek benaamen dikbaardig gekooit hertekenen kaalkin ambagtslieden onderleen pluimaadje scholierster toegediend stadsvergad weerzoorigheid 
ademgat benede stad dingsdag gekras hervraagd kinderagtig lufde praat onder neemen pluizig dagschool toegejuigt vergeetelijkheid weetens 
aerzelen benijden distelvink gekronkelt herzoeking kinderpop lieftaaligheid onderscheiden pocken schooljongen toegeneigdheid vergennegzaam weezen 
afblijven beoosten vlaanderen doceering gelaat herte kippen lieven heer onderstaan poeren schoonen toegesprongen vergrftiging spritweg 
afdeeling bepleit quijldoek geldbank heusch kisten sterreligt onderteekend pokken schoorvoetende toegewend zig vergrijpen zijnent wege 
afdrukken beraading doen geleek hier na een heter klaar een schip ligten onderwerp regenwaterspomp ovenschop toeboorplaats verhaal weggegeven 
afgang bereidster stiefdogte geleid hiltik klad ligthoofdigheid ondeugdelijk ponjaardeeren schorthaak toeleggen, bijschieten verhanssun weggeslaagen 
afgedeinst berg godinnen dolle kervel gelijk ik hoope het historisch geloof klagte lijdend werkwoord ondraaglijk poortaal koffyschoteltje toeneiging verheffing van den zind weggezet 
afgehaakt berigter dompelen gelijnd hoddebek klaphek lijfoeffening oneerlijk pooyerangel schoverzeil toerollen verhinderlyk wegschaaken 
afgeknibbelt beroep donkerbruin geloofd hoedband klapspaan lijkeveel oneindigmaal populierboom schouwen myden toespringen verhoopt wegwerpen 
afgelost berooken een doode gelubdezangers hoek klautering lijmen ondgeaderd post schraapsel toetreeding verjaaging ossen weiden 
afgereeden beschadigen doodschuldig gemaaid hoenderdief mommekleed lijnen ongebleekt postreize schreef toevoer verkeerde propoosten speelen ten weinigsten 
afgeschildert bescheiding doof gemakkelijk straathoer kleefkruid lijstwerk ongebraden spaarpot schriftgeleerde toezegeling verkenmerkt hy is wel gelaaden 
afgesmeekt beschimmeld doopeling gemeen hoetelen klei lilling ongedierte pottebank schrijfpen leeftogt verkerven welgeaggt 
afgestreeken beschreyen doorbakken brood gemengd opperhof kleinmoedig worden; linnekist ongeduldig praat boedelschrijver werptol verkleeding welle 
afgevleit beschuldigd doordringend gemoedig hofraad klepperen lintwevery ongegraven practijk een schrikkig paard harington verknollen welstaanshalve 
afgewoont beslag doorgedouwt gemuft hol klieven lisping ongeheveldbrood prangmolen een gierige schrok lisptong verkoopster wendeltrap wenteltrap 
afgoden-priesier besloten doorgeleerd genageld hollander klinkant loch ongekapt stroo preekstoel schuif toogen verkreukeld gelukwensching 
afhangkelijk besmeurt doorgeslaapen genesen hompelig kloek te loever ongeklost preyen schuimagtigheid tooneel zijn ampt verlaaten wereldwysheid wysbegeerig 
afklemmen bespieding doorgevort genoegd honderd boeveklok logement ongekuist priestenlijk wy vaaren in eene schuit tooren of toren een keleed verlangen bonwerk 
afkonnen besprenkelen linnen doorhaalen konstgenoot hondssterre klom lokwoorden ongelegentheid prikkelroede schuld toppunt verleezen keukenwerk 
afleeren bestand doorlaaten geordineerd honingsap kloostering lompen ongeloof probeeren schurft tortel verlemd pronkwerk 
aflossing van een rente bestelt doormagtiy geperelde gerst ossenhoofd kloove tintellont ongemaalen koren proeving schutstal toverziek verligten paalwerk 
afnijpen bestiptelijk doorschieten geplengd hoofdkerk kloskant loodmijn ongemengd pronkgraf schuurzand traag verloofd wijnwerker 
afreikenen bestraling doorstaan laaten gepot hoofdstoflen klugtspel looien ongenaakelijk proppen seissen traantje verlassing werkverbond 
afscheepen betaald doorvliegen gepropt hoog kluizen loop ongeolijd hout blaauwe pruimen sexrius vantrap tot trap vermaalen wervelbeen 
afschrabzel beteekenis doorzeilen gequetst hoogeschool schrijfknaap loopen krollen ongeplant psalm sint een treffelijke rede vermeenigvuldigd westphaalen 
afslager betonie-bloem doot geracheld hoogmuil knarsbeenig loopje ongereed puiloogig slaaken copy trekken vermeten kleoostewet 
afspaanen betrappelt dor gereegend hooiagtig krijgsknegt loot ongeronnen mikpunt slaapdeuntje trekletter vermond wettig verklaaren 
afsterven betuiging dorst geregtigheid oeffenen hoop kneveler lording ongeschiktheid purper slaapziekte tresorye vernaaid wieden 
aftornen bevattelijk dra geribd jagthoorn de knien buigen losbol ongeslepen putsen slag trijpen vernielbaar wieldraayer 
afvalling.byv bevinden draagelijk gerispt hoosvat knik losrente ongespit land quaa stokslag troeteling vernoonen wiggelen 
afwassching beulschap wielddraayen gerookt spek horizont knipperen lotery ongesteveld quaad zijn slagerstal trommelslag verontwaardigd wijdloopigheid 
afwerping bevordert drakenbloed gesard hovaardiglijk knokkelagtig lubber ongetekend lijnwaat quaalijk hoornslak troostelijk verpaard wafelwijf 
afzeggen bevrijden dreigement geschaterd wethouder knoopwinkel lugte ongetrouwd quakkelen slaperigheid trotsen verplanting ligte wijn 
afzondering bevuilt dribbelen,van een plaats springen geschichtboek hoephout knotwils luiden ongevierd quartboek slavonien trouwheid verprillen alantswijn 
akademie beweld driestrik geschoboe visch houthakker koegrag luikerland ongevraagd verfquast een vragt sleepen tugt verrassing wijnberg 
al te goed beweeger drijftol geschorst houtwerker koekebakkery luister ongeweerdeerd queen slegte wijn stormtuig verringter wijnkan 
aldereerste bewerkelijkheid drillen geschrok huichelaar koelen luizekam ongewis quelster slepen tuin verruiling wijnpijp 
alle dage bewimpelen drinkpot geslaakt huiler koesteraan lunzen ongezegende quijldoek slibberagtigheid tuinslek verscheelen wijs worden 
aloe beyeren drogligt geslenderd gevangenhuis koffer lutheraan ongezuurd quikstaart plaatslijpen turf verschjager wijzer 
altaargewaad bezeering droogen gesmakt landshuis kogge een groote m onhandelbaar quisquassen slim turfvuur verschillen om onzent wille 
alziende.byv bezielen droopzel gesnaterd verbeeterhuis schrijfkoker maagde onhoffelijkheid raad slinkse gangen gaan tusschengeleid verschooijen wildzang 
amber bezoedeling druilooren gesnoven huisdievery kolf maailand onkrenkbaar even of oneeven raaden sloeren tusschenleiden verschroomd goedwillig 
anderhalve dag bezorgd druk gespekt huismaagd komen etmaal onleverbaar raadsluiden slomphoozen tusschenvallen verslaaven bakstagwind 
angstvalligheid bezwaartheid van borst dubbelzinnige godspraaken gespot huiverig kondschapper maalsters onmanierlijkheid aan den man raaken slop ten tweeden verslimmen winddroog 
ansiovis bezwiijming zy is een slegte duif gestadig hunkeren koningin s maandags onnadeelig raapen of rapen slotvonnis tweespraak versmald windschutters 
appel-sina bierbruwer duinkant gestemd huurder konnen maar onnoozel enkele,dubbele rabauwen sluiphol twijnen versnijden kaartwinkel 
appelveld bieze duive gestommel hy is het natuurk met maat onophoudelijk ras in al zijn doen zijn slurpdrank ty verspild winkelier 
arend bijt duivevlugt gestreel jaagschuit zedek maden onprofijtelijk rudspeek smaalen t zamengedaan verstaan winter 
armboog bind dunheid gestudeerd jaarmerkt gaa naar kooi mager onregtmaatiglijk rakje smalt t zamengeschikt zig versteeken winterlink 
armpyp het binneste duurt getalmd jagtduivel kookkunst een mak paerd onruim och my rampzailge smeekster t zamenhooping verstenkend wipstaart 
asbeer bisschoppelijke vergadering dwarsbalk geteugeld jakobijner turfkooi handschoenmaker onschendelijk rap smeerschoen t zamenraapzel verstoofd wisschen 
aventuur blaam dwingen getonde haring janker de koop is klaar naaldemaker onstade rasp smid t zamentrekking zig verstouten wisselvallig 
azen blaad van een zaag echel getroofd iedele stoffe lakenkooper makkelatuur onsttuimigheid de raven knarssen smijten trestig verstuiven spierwit 
白紙 blazen eed getuild iet,eeniy zaak,het een of het ander koopvaardyschip na malkander ontblindhokken razery smoorpot 白紙 vertellen woedig 
後表紙 bleeten een paar schoenen gevallen jigtig binnekoorts een man te paart worden ontdek u reddering snaakery 裏表紙 vertolken woestaardig 
 blijdschap een eenig kind geveld ijsbreeker duivelskop kaagman onteigening omdie reden snappen  vertreeden byenwolf 
 blikoogen eenpaariglijk gevleid graveerijzer het kopergieten scheidsman ontfonken ree snebschuit  vertui-anker wolkbreuk 
 blindhokking eenzaam gevoegd ijzerkooolen koppelen oakkermand ontgoed reefbanden sneeuwagtig  vervaarlijk wonde 
 bloeding eerbied in gevolge immers kopyist manhaftiglijk onthanding reete snerpen  vervederen wondwater 
 bloedstorting eerloosheid geut zig veel inbeelden korenbrander zig mannelyk aanstellen onthuld regel in de cijferkonst snijkunde  vervloogen lasterwoord 
 bloemigt eerzugt gewapenderhand inbreking korenzeissen mantel pyp ontkend regenen snoeimes  zijn reis vervorderen woordenboek 
 koekoeksbloem eeuwigduurend geweeten westindien kornikkelhuis marker ontkoming het regt der volkeren rigtsnoer  vervuilen worgpaal 
 blok egel  gewelfzel indrukken te kort koomen; oottmarkt eene reden ontleeden stadsregt snood  verwaardigen schijnworm 
 bloos echtelijk gewijd ingadering kortooren marmelen ontlijven een huis regten snottebel  een verwarde rekening worstelkonst 
 bobbel eyerscheal gewisseld ingedreeven kost marsvellen ontmand regtmatig snuiter  verweering wortelwoord 
 bodinne eigenwillig geworyen ingehouwen kosterin besaansmast zig ontnugteren regtvaardigheid oeffenen sodomie  verwenning wraaken 
 boegslag eind gezakt ingelegd dat komt kaud,kaal scheepsmat ontraader reikhalzen solliciteur  verwijderd wreedaard 
 boekhouder eiwit gezeikt ingepropt stroopkoussen mattermaker ontroeren eene reis, byw sop  verwinner de vloer wrijven 
 boelhouder elger gezigtkundig ingesnoven een kraag mededeelen ontschaadiging reizensgezind sorbe  verwonderd wui 
 boeregezang els gezout ingevlijd noote-kraaker medeklank onschuldigd rekenkamer roerspaan  verwrikt eenen bisschop wyen 
 boet engagtig gezwenkt ingezete kraainen medicijn ontsluiting ren spaarster  verzaakster yp of ypenboom 
 boezem der zee enkel gieren inheemsche gewassen kraanoog meelbuidel ontsteeken repelen spanriem  verzegeling hoppezaad 
 bokkel erbarmelijk gif inkoop met kragt meer ontstrikking reukdoos spattig  verzenging zaadloop 
 bolder erfkoning gilderegt inlaten kamer meermin onttrouwen reuzenwerk damspeeler  verzilveren zaagstof 
 bomgat erinneren gistagtig inluiding mirtekrans meester ontvlooden ridderlijke daaden speellui  verzoenlijk boekzaal 
 bonte koe ervaren glans byzetten inniglijk kratsen havenmeester ontvrijen rietbosch speering  verzuimd scheenzadel 
 boogzaam etteren glibberen inruiming kreits rotmeester ontweeven rijbaan spekkige boter  verzwelge zagt: 
 boommus eveneens glorie insleepen kreupel meestersche ontwikkelen rijfelspel kiugtspel  vet dingzak 
 citroenboom experesse godsbode instal krielhen meewarig ontzegeld houtrijk speldekussen  vetten zakhorlogie 
 larixboom fabrijkmeester godzaligheid intekenaar krijgshandel meisje ontzuiverd een bankrijksdaaler sperren  in vieren gespleten ruitzalf 
 slagb falkonet goeddoende invaren krijgsvoerder melizoenkruid onverbaast rijmen spiegelhars  een vierendeel uurs zameling 
 boontje feil goedsmoeds inwatering krimpdarm.zie krimperten krimpster melkkern onverbreekelijk rijpe jaaren spijkboomtje  vierling zandglas 
 booshertig fiel goochelspel ingeworteld quaad kristalijne spiegelgazen watermeloen onverdonkerde oogen rijsnat spijtig  viesheid bovezang 
 ringbord fijnschilder gorgeldrank inzwart krolziekte mengelsous onvereenigde krijgsmagten rillen spilpenning  vijlen zanggodinnendom 
 borgen flaauwen goud jonge kromte van eene revier paardmensch onvergoed ringbout spinster  uilskuiken zavel 
 borstbezie flesch goudmijn jood kroonlijst menuer onverjaagd rinket spitsen  vinden zedigheid 
 bos floret paltsgraaf irias kroppen merkteken onverligt ritsijzer splinter  doornvink zubaare 
 boschdruif fniezen donkergraauw jugt halskruid mesje onvermoedelijk roede schietspoel  violet zeegodin 
 boter fommelen grafsteen juwelierster koraalkruid mestpoel onverpoost roembaar sponsagtig  meervisch kruizeel 
 botervlieg formaathout grasagtig 白紙 schelkruid metgaan onverslenscht roeper spooreloos  vischhandelaar zeemtouwer 
 boven frankeeren gravenhage 後表紙 kruidboek meyery onverteerlijk roering spotwoord  visscher zeer 
 bovenzaal een frissche kleur grenzen  kruidnagelboom middelaarampt onvervreemd roete spraakwijze  uit banning zeerok 
 bouwing van het land fun griffer  kruipen middelslot onverwijtelijk rok sprengen  uitbraaksel zeevaarder 
 braadworst 白紙 grijzen  kruisdagen miereneeter onverzettelijkheid rokkenaar springader  uitdaagen zeeziekte 
 brabbelaar 後表紙 groei  kruissen mijnent onuitleggelijk rollen lugtsprong  uitdraayen zegening 
 brandend  groenigheid  krul mik onvolkomenheid romp spul  uiteren zegsvrouw 
 brandkraal  grof dik  kudde in min onvriendschap romdte staaltpe  uitgalmen zeilbaar weer 
 brandstooken  grond  kuip minieverig onwaarehid roodborsje op zijn woord staan  uitgebrand zekerlijk 
 breedspreeken  grondregel  kuisch minnen onwettelijk roofgoed staartstuk  uitgedroogd zelfsliefde 
 breimatres  groothartig  kunst.zie konst minzaam onzagtheid rookig staartkunde  uitgegroeid zending 
 brezilien  grosch  kuur privelmis onzijdigheid broed roosten stad  uitgekleed zeskant 
 brijen  gruwelijkheid  白紙 mis doen druipoog roozemarijn stadsjongen  uitgeleezenheid tijd of dag zetten 
 broederschap  guitewerk  後表紙 misguuning ooyig rosmarijn staketsel  uitgepist zevenmanschap 
 brok  gulzigaard   mismaaken oogzalf rotshol stalziek  uitgeroofd zieding 
 broodsuiker  白紙   misrekening hangoor rouw stand  uitgeslaagen wagenziek 
 brouwer  白紙   mistasten oodeel roy hout stapelen  uitgesteken ziel 
 bruidsgoed  後表紙   misverstand oorlog voeren ruggestuk starrekijkery  uitgeveegd een haire zift 
 bruinaarijzer     modderpoel oorlogsvuur lont ruiken grafstede  uitgewisseld zijd 
 buer     grootmoeder oorzaak ruimschotel steegelreep  uitgisten zijdelingsche linie 
 buigzaamheid     moedig oost zuid oost ruiten steeken  uithoesten zijnentwil 
 buisman     moerbezie op verbeurte zene runderbra steekwerk  uitkemmen zilver 
 buitenplaats     moeskoppers opboetsen rusteloos gebakken steen  uitkrijgen zimemwerk 
 buizen     moffin opdelven ruuwezijde klopsteen  uitleggen zinrijke spreuken 
 bultagtig     mostaartmolen opdragtig 白紙 wetsteen  uitlugten zitting 
 burgerleven     molenstander openboring 白紙 steengruizig  uitneemelijk zoen 
 bus     B momenten opgaarde 裏表紙 steert  uitpuiling zoetjes aangaan 
 butter     mond opgebrogt  stek  uitroep graanzolder 
 by de keers     monnikschap opgeeven  zig etgens naar stellen  uitschieten zomerkaai 
 bybrengen     moor opgeholpen  stem  uitschudden zondag 
 bygeleide     moordgeweer opgekropen  gestempelde schellingen  uitslijting zonneklaar 
 bygezet     mopsus opgenoomen  sterke schoenen  uitspatting zoo nut 
 byna     morgenoffer opgeroepen  wy arme stervelingen  uitspuuwen zoogen 
 byval     morssen opgeschoten  steuren  scheldwoorden uitstorten voorzoon 
 byzetten     moskoviter opgespeld  stigt  uittekening zorgeloosheid 
 白紙     mot opgestooven  stijfkoppiglijk  uitvallen zout 
 白紙     linnemouw opgetuyerd  stijvigheid  uitvinden zoutkookr 
 後表紙     muilezel opgewenteld  stil gaan  uit waden zugten loozen 
      landmuis opgezwolgen  stilletjes  het uitwendige teelzugt 
      muizenhol opheffen  stinkert  uitwringen zuidwest 
      muntgezel zig ophouden  draagstoel  uitzoeken zuinig 
      muskelen opkoomen  stoet  vlaaming zulks 
      op zijn muts krijgen opkruiping  stofferen  vlak over zusterlijk 
      muurpeper opleiden  dweilstok  vlasbloem zuurmuil 
      naad opmaaken  rakelstok  vleegel zwaaren 
      naaktelijk opneurien  stol  verkensvleesch zwadder van aal 
      naaldewerk oppergebieder  stond  vleet zwakheid der maag 
      naar opperman  een stoops kan  vlieboot zwarte 
      de naaste week opponken  stopmes  vlierbezien het zweedsch 
      naauw lettendheid opregten  stormbok  vlijt aanwenden zweet 
      nabyheid oproermaaker  stove zie stoove  vloekverwantschap zwelling 
      nadrijven opschateren  straalen  vlonder zwezerik 
      nagedaan opschommelen  straatslijpen  vlotten zwijnejagt 
      nagelezen opschuuren  straffelooshid  vod zwol onvtijd 
      nagesproken opsmuigen  strandvisch  voederhaling 白紙 
      kersnagt opsparren  streeven  voegzaam 裏表紙 
      nagtligt opstal  stribbelen  iemand de voeten spoelen  
      nagtwerk opstond  strijdspel  ganzevoet  
      nakoop optarnen  iemand strikken  voetknegt  
      namen optrek  bedstroo  handvogel  
      nurcisse opvillen  een doode stroom  vogelkruid  
      naschryver opwaaken  strooying  vogtgierig  
      nat opwijzen  struis ei  volbrengen  
      natuur opzetten  stuiting  in het volgende jaar  
      natuurlijkheid opzweeren  stukken breeken  oorlogsvolk  
      navolger ordening  mondstuk  volmaaken  
      nazomer origineel  sturf  voltallig  
      nedergaande ossenoog  subiet  roodvonk  
      nedegestooten oudaard  suikerbakker  voogdesse van het klooster  
      nederklimmen oudheidskunde  suikerzurt  voor my  
      nederstoeten over weg gaan  sultan  B voorbehoedende  
      volle neefs overbodiglijk  白紙  voords  
      neerslag by overdragt  裏表紙  voordeel doen  
      negenentwintig overeeien    voorentje  
      nest overgedraagen    voorgehad  
      net overgekeeken    voorgeslagen  
      nevensgaande overgemist    voorgezegd  
      nevensgaande overgeschooten    voorinneemen  
      neutelaarster overgetrokken    voorleggen  
      niet ter wereld bijovergift    voornagt  
      nietwezig overheeren    voorrijden  
      nieuwgemunt overkijken    voorspellen  
      nijping overlaaten    voorsteven  
      noemer overlggen    voortgaan  
      nogteren overlooping    voortgeschoten  
      noodgeval overmidden    voortgezet  
      noodzaakelijkheid overpakt    voortrennen  
      noorlieden overrennen    voortvaarendheid  
      nootolie overschikken    voorwaarts  
      nu wel aan overslingeren    voorzeggend  
      nutelijk overste luitenant    een koele voorzomer  
      白紙 overstroming    vleeschvork  
      裏表紙 overtreeder    rijksvorst  
       overvet    een neusdoek vouwen  
       overweldigd    vragt  
       overwulfd    iemand te vrede stelen  
       overzitten    vreemdheid  
       oyevaarsbek    vrekheid  
       白紙    vrienden en maagen  
       裏表紙    vrindschap  
           vrolijk meezen  
           kraamvrouw  
           vrouwenbraeder  
           vroege vrugten  
           vry  
           vryelijk  
           in vryheid stellen  
           vryverklaaren  
           vuilenbras  
           een kuil vullen  
           een uur geleden  
           minnevuur  
           vuurpijl  
           vyand  
           白紙  
           白紙  
           裏表紙  


Copyright (C) Waseda University Library, 1996-2004
WINE検索TOPへ古典籍総合データベースTOPへ図書館TOPへ

Copyright (C) Waseda University Library, All Rights Reserved.